APY vs APR

APR

Tumutukoy sa simpleng interes na naipon mula sa partikular na puhunan sa loob ng 1 taong panahon.

APY

Tumutukoy sa pinagsamang interes na naipon mula sa partikular na investment sa loob ng 1 taong panahon.

Ang APY ay tumutukoy sa mas tama ang inaasahang taunang pagbabalik nito sa puhunan.

Karagdagang impormasyon

Pinagsama-samang Interes: https://www.investopedia.com/articles/investing/020614/learn-simple-and-compound-interest.asp#:~:text=Simple%20interest%20is%20calculated%20on,as%20%22interest%20on%20interest.%22

Last updated